Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Xã Nàn Sán

Đội 3- Nàn sán- Si Ma Cai- Lào Cai
0'915877540
lci-simacai-ptdtbtthcsxanansan@edu.viettel.vn